Regulamin

 1. Niniejsza Promocja dostępna jest dla przedsiębiorstw, które zostały zarejestrowane w jednym z następujących Terytoriów (wskazanych w tabeli 1 poniżej) przed rozpoczęciem Promocji (Uczestnik).

 2. Z zastrzeżeniem pełnego przestrzegania niniejszego Regulaminu Promocji (Regulamin Promocji), Uczestnicy, którzy zakupią nowy (tzn. nieużywany i nieodnawiany) Produkt Objęty Promocją (jak określono w tabeli 2 poniżej) w dniach od 15 lipca 2019 r. (czasu lokalnego) do 31 grudnia 2019 r. (czasu lokalnego), (Czas Trwania Promocji) u Sprzedawcy Uczestniczącego w Promocji (jak określono w tabeli 1 poniżej), będą uprawnieni do złożenia wniosku o nagrodę w postaci zwrotu gotówki (Nagroda), jak pokazano w art. 4, po dokonaniu zwrotu urządzenia objętego promocją (Urządzenie Trade-In), co opisano w tabeli 3 poniżej.

 3. Niniejsza Promocja obowiązuje w krajach wymienionych w tabeli 1 poniżej (Terytorium). Uczestnicy zobowiązani są do zakupu Produktu Objętego Promocją od sprzedawcy wskazanego w tabeli 1 poniżej (Sprzedawca Uczestniczący w Promocji), w sklepie stacjonarnym lub internetowym, zależnie od okoliczności:

Tabela 1 – Terytoria i Sprzedawcy Uczestniczący w Promocji

Kraj Sprzedawca Uczestniczący w Promocji
Austria Każdy sprzedawca zlokalizowany na danym Terytorium z wyjątkiem niezależnych portali handlowych, np. portali handlowych eBay i Amazon.
Belgia
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Niemcy
Irlandia
Włochy
Holandia
Polska
Rumunia
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Wielka Brytania

Tabela 2 – Produkty Objęte Promocją i odpowiadające im Nagrody

Produkt Objęty Promocją (SKU) Nagroda (£) Nagroda (€) Nagroda (DKK) Nagroda (RON) Nagroda (CHF) Nagroda (CZK) Nagroda (PLN)
CHROMEBOX3-N7048U 245.00 250.00 2000.00 1275.00 300.00 6,900.00 1,150.00
CHROMEBOX3-N7049U
CHROMEBOX3-G213U
CHROMEBOX3-G313U
 1. Aby dane urządzenie kwalifikowało się do wymiany (trade-in) musi ono spełniać wymagane Kryteria (określone w Tabeli 3).

Tabela 3 – Urządzenia Trade-In

Urządzenie Trade-In Kryteria Akceptacji
Dowolny Chromebox Urządzenie działające i kompletne z dopuszczalnymi w rozsądnym zakresie oznakami zużycia; urządzenie nie może być chronione hasłem ani zablokowane na poziomie BIOS-u i musi być wycofane z użytku (zgodnie z procedurą opisaną w art. 6 poniżej).
 1. Przed oddaniem Urządzenia Trade-In Uczestnik zobowiązany jest do wycofania urządzenia z użytku poprzez wykonanie następujących czynności:
 • a. Zalogować się jako administrator na konsoli administracyjnej Google;
 • b. Na wyświetlonej stronie głównej wybrać zarządzanie urządzeniami – sprzęt Google do obsługi sali konferencyjnej;
 • c. W menu Urządzenia wybrać zwracane urządzenie Chromebox;
 • d. Rozwinąć sekcję Przypisanie Kalendarza
 • e. Wybrać Brak przypisanego Kalendarza i kliknąć przycisk Zapisz. Uczestnik zostanie przeniesiony z powrotem na stronę urządzenia.
 • f. Wybrać wycofanie z użycia;
 • g. Zaznaczyć wyświetlone pole;
 • h. Wybrać „Wymiana na inny model” jako powód wycofania urządzenia z użycia;
 • i. Wymazać dane z urządzenia.
 1. Po dokonaniu zakupu Produktu Objętego Promocją zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji Uczestnik zobowiązany jest do wejścia na stronę: www.HangoutsMeetPromotions.com w ciągu 14 dni od daty zakupu i przekazania wymaganych informacji, w tym ważnego dowodu zakupu, aby móc zarejestrować Produkt Objęty Promocją (Wniosek). Uczestnik może także zostać poproszony o zapisanie zdjęcia numeru seryjnego zakupionego Produktu Objętego Promocją.

 2. Po złożeniu i zatwierdzeniu Wniosku Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia Wniosku z potwierdzeniem przyjęcia go oraz instrukcjami dotyczącymi przesłania Urządzenia Trade-In. Uczestnik zobowiązany jest do wysłania Urządzenia Trade-In zgodnie z instrukcjami w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty zakupu Produktu Objętego Promocją. Pod warunkiem przyjęcia Wniosku Uczestnik otrzyma zwrot opłaty pocztowej w wysokości 50,00 PLN za pierwsze Urządzenie Trade-In oraz dodatkowo 25,00 PLN za każde kolejne Urządzenie Trade-In objęte danym Wnioskiem. Kwota ta zostanie wypłacona wraz z Nagrodą należną Uczestnikowi w postaci kwoty równoważnej w walucie lokalnej.

 3. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania jednej Nagrody za każdy zakupiony Produkt Objęty Promocją i zwrócone w związku z nim Urządzenie Trade-In. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania łącznie najwyżej 25 Nagród (na jednym Terytorium).

 4. W przypadku przesłania przez Uczestnika niekompletnego formularza zgłoszeniowego lub nieważnego dowodu zakupu zostanie do niego wysłane powiadomienie e-mailem z informacją o możliwości przekazania wymaganych informacji w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania e-maila. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi w tym terminie Wniosek zostanie uznany za nieważny i będzie odrzucony, zaś Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody.

 5. Po otrzymaniu Urządzenia Trade-In przez Organizatora Promocji Uczestnik otrzyma e-mailem potwierdzenie wypłaty stosownej Nagrody przelewem bankowym na rachunek wskazany przy składaniu Wniosku. Płatność taka zostanie dokonana w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty weryfikacji Urządzenia Trade-In. Wszystkie Nagrody będą wypłacane w lokalnej walucie Uczestnika.

 6. Jeżeli Urządzenie Trade-In nie spełni Kryteriów Akceptacji, wówczas zostanie ono bezpłatnie odesłane Uczestnikowi.

 7. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych ani dane poufne. Po otrzymaniu Urządzenia Trade-In wszystkie dane zostaną zniszczone. Po zniszczeniu Organizator Promocji nie będzie w stanie odzyskać żadnych danych. Za usunięcie wszystkich poufnych danych i informacji podlegających obowiązującym przepisom o ochronie danych odpowiada wyłącznie Uczestnik.

 8. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za Urządzenia Trade-In, które zostały zagubione, uszkodzone lub zniszczone podczas transportu. Jeżeli to możliwe, zaleca się Uczestnikowi nadanie przesyłki ubezpieczonej. Organizator Promocji nie przyjmuje przesyłek dostarczanych osobiście.

 9. Wnioski mogą być składane wyłącznie przez Uczestnika. W żadnych okolicznościach nie będą przyjmowane Wnioski złożone przez osobę trzecią w imieniu Uczestnika. Wszelkie takie Wnioski będą odrzucane, zaś Uczestnikowi nie będzie wolno składać żadnych dalszych Wniosków.

 10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo według własnego wyłącznego uznania do dyskwalifikacji Wniosków, które uzna za niezgodne z niniejszym Regulaminem Promocji.

 11. Organizator Promocji ma prawo podejmować wszelkie działania konieczne do ochrony przed oszukańczymi lub nieważnymi Wnioskami, w tym między innymi może wymagać dodatkowej weryfikacji dowodu zakupu przez Uczestnika, a także żądać podania tożsamości i innych istotnych danych Uczestnika.

 12. Jeżeli uczestnik dokona zwrotu Produktu Objętego Promocją po złożeniu Wniosku, wówczas Wniosek zostanie uznany za nieważny i anulowany.

 13. Uczestnicy mogą przesyłać swoje pytania dotyczące Promocji e-mailem na adres: support@HangoutsMeetPromotions.com

 14. Organizator Promocji: Asus UK, Block 2 Eaton Court, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TR, (prosimy nie przesyłać pod ten adres żadnych Wniosków ani korespondencji związanej z promocją).

 15. Niniejsza Promocja podlega przepisom prawa Anglii i Walii.

 16. Wszystkie informacje zgromadzone w ramach niniejszej Promocji będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Organizatora Promocji, dostępną pod adresem: https://www.asus.com/us/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy


Monitoruj mój wniosek

Monitoruj przebieg rozpatrywania wniosku, wprowadzając w tym miejscu jego numer i adres e-mail